Contact us

"Metafrastiki" - Exarchia
130 Solonos Str. - Athens, 10681
Tel.-Fax : +30 210-3302386
           +30 210-3302647
e-mail : solon130@metafrastiki.net
         info@metafrastiki.net